Zpět
17.08.2017 / Finanční pomoc / Mám nárok na příspěvek na pořízení vozidla?

Mám nárok na příspěvek na pořízení vozidla?

 

Státní příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku – na pořízení motorového vozidla - Zákon č. 329/2011 Sb.

Příspěvek je přiznáván úřadem práce na dobu 10 let. Maximální výše činí 200 000 KČ a vždy záleží na zdravotním stavu žadatele. O nároku na příspěvek rozhoduje lékařská posudková komise (LPK). Ta v posudku vychází ze stanovených posuzovacích kritérií, která de facto porovnává s kompletní zdravotní dokumentací, kterou si vyžádá od Vašeho obvodního lékaře.

 

a. Komu je určen

· Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má:

o těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo

o těžké sluchové postižení anebo

o těžké zrakové postižení
 

b. Kde se žádá

· Na automobil nepřispívá postiženým žádná zdravotní pojišťovna. Žádáme výhradně na úřadu práce dle místa trvalého bydliště. · Formuláře: https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome/index.jsp
 

c. Výše příspěvku

· Výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je vyšší než 24 000 Kč, se stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky. Jestliže osoba nemá dostatek finančních prostředků ke spoluúčasti, krajská pobočka ÚP určí nižší míru spoluúčasti (s přihlédnutím k míře využívání zvláštní pomůcky, k příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům), minimálně však 1 000 Kč.

· Výše příspěvku na zvláštní pomůcku (motorové vozidlo) se stanoví s přihlédnutím k četnosti a důvodu dopravy, příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných a celkovým sociálním a majetkovým poměrům. Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku (motorové vozidlo) činí 200 000 Kč.

· Limity: Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč; 400 000 Kč v případě příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny.

Více zde:

https://portal.mpsv.cz/soc/dzp/pomucka
 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-329

http://www.pohyblivost.cz/prispevek-na-zvlastni-kompenzacni-pomucku-motorove-vozidlo.php