Zpět
17.08.2017 / Finanční pomoc / Co je to příspěvek na mobilitu?

Co je to příspěvek na mobilitu?

 

Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která vám alespoň z části uleví při provozu vozidla a pomůže snížit náklady na benzín. Příspěvek ve výši 400 Kč měsíčně se vždycky hodí. Už ho máte?

 

NÁROK NA PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU MÁ:

 

1. Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku, která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ nebo „ZTP/P“, který byl přiznán podle předpisů účinných od 1. ledna 2014, opakovaně se v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována a nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.

 

2. Podmínky nároku na příspěvek na mobilitu podle odstavce 1, s výjimkou podmínky opakovaného dopravování za úhradu, musí být splněny po celý kalendářní měsíc.

 

3. Splnění podmínky opakovaného dopravování za úhradu prokazuje žadatel čestným prohlášením.

 

4. Z důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na mobilitu přiznán i osobě, které jsou poskytovány pobytové sociální služby uvedené v odstavci 1, pokud splňuje ostatní podmínky uvedené v odstavci 1. Způsob prokazování podmínky opakovaného dopravování podle odstavce 3 se v těchto případech nepoužije a postupuje se podle § 26 odst. 1 písm. b)

 

VÝŠE PŘÍSPĚVKU NA MOBILITU

 

Výše příspěvku na mobilitu je 400 Kč za kalendářní měsíc.

Více zde:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-329

https://portal.mpsv.cz/soc/dzp/mobilita